İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

IX. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SERGİSİ ŞARTNAMESİ

 

1.TANIMLAR

30 Kasım – 02 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan; IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sergisi “SERGİ”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi, “DÜZENLEYİCİ KURULUŞ”, Sergiye katılan firma ve kuruluşlara “FİRMA” denilecektir.

 

2.AMAÇ

  • Katılımcıların bilgi birikimini arttırmak,
  • Serginin yapılacağı 3 gün boyunca; iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ürün ve yeniliklerin sergilenmesi, sektörde çalışan firmalarla ilgili tüm elemanlar arasında sınai, ticari ve teknik iletişimin sağlanmasıdır.

 

3.SERGİ

3.1. SERGİ; Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi fuaye alanında gerçekleştirilecek olup, 30 Kasım 2017 Perşembe günü saat 10.00’ da başlayacak ve 02 Aralık 2017 Cumartesi günü akşamına dek sürecek, her gün 09.00 – 18.00 saatleri arasında ilgililerin ziyaretine açık tutulacaktır.

3.2. DÜZENLEYİCİ KURULUŞ;

  • SERGİ alanının genel dekorasyonu,
  • Elektrik tesisatının kurulması,
  • Aydınlatma spotlarının takılması,
  • İsteğe göre masa, örtü, sandalye verilmesi,
  • Danışma bürosu kurulması,
  • SERGİ alanına müzik ve iletişim sistemi kurulması,
  • SERGİ alanının genel temizliği ve güvenliğinin sağlanması,
  • SERGİ’ nin tanıtılması ve duyurulması hizmetlerini verecektir.

3.3. DÜZENLEYİCİ KURULUŞ, FİRMA nın haklarını kaybettirmeksizin, hizmetlerde gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya, ŞARTNAME ve SÖZLEŞME’ yi yorumlamaya yetkilidir.

3.4. SERGİ alanının iç düzenlemesi FİRMA tarafından yapılacaktır. Ancak DÜZENLEYİCİ KURULUŞ, genel Sergi düzenini koruma hakkına sahiptir. Bu nedenle ek dekor, özel aydınlatma vb. gerçekleştirmek isteyen FİRMA lar, bilgi vermek ve onay almak zorundadırlar.

3.5. FİRMA, Sergi alanlarının ve malzemelerinin korunmasından sorumludur. Verilecek zararları karşılamayı taahhüt eder.

3.6. FİRMA, ürünlerini SERGİ açılışından 1 (bir) saat önce sergilenebilecek duruma getirecek, SERGİ süresince teknik ve ticari bilgi verecek yeterlilikte bir elemanı bulunduracaktır.

3.7. FİRMA, personel, sergileyeceği ürünler ve hizmetler konusunda yasalara karşı sorumludur.

3.8.DÜZENLEYİCİ KURULUŞ, SERGİ alanlarının güvenliği ile ilgili tüm önlemleri alacak, sergilenen ürünlerin sigorta sorumluluğu FİRMA ya ait olacaktır.

3.9. FİRMA, sergi alanını 04 Aralık 2017 tarihinde 09.00 – 12.00 saatleri arasında boşaltacak, Aksi takdirde, boşaltma için yapılantüm masraf ile ortaya çıkacak hasarları FİRMA ödeyecektir.

3.10. FİRMA sözleşme ile sağladığı hakları hiçbir şekilde tümden yada kısmen bir başkasına devredemez. DÜZENLEYİCİ KURULUŞ, SERGİ nin amaç ve kapsam bütünlüğünü sağlamak amacıyla SÖZLEŞME’ nin akdine karşın FİRMA yı reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda FİRMA nın ödemeleri kendisine geri ödenir, bu ödemeler için faiz ödenmez.

3.11. DÜZENLEYİCİ KURULUŞ’ un elinde olmayan nedenlerden ( olağanüstü hal, doğal afet vb. ) SERGİ nin açılamaması ve / veya ertelenmesi, bir başka alanda düzenlenmesi yada erken kapanması durumunda tarafların yükümlülükleri olduğu gibi sürecektir.

  

4.MALİ KOŞULLAR

4.1. Sözleşme en geç 10 Kasım 2017 tarihine dek imzalanıp DÜZENLEYİCİ KURULUŞ’ a gönderilecektir.

4.2. FİRMA, SÖZLEŞME de belirtilen bedelleri DÜZENLEYİCİ KURULUŞ’ a nakden 27 Kasım 2017 tarihine kadar ödeyecektir.

 

5.DİĞER KOŞULLAR

5.1. SÖZLEŞME, SERGİ yerleşim planı bu şartnamenin doğal ekidir.

5.2. Doğabilecek uyuşmazlıkların karşılıklı görüşme yoluyla çözülmesi esastır. Aksi durumlarda ADANA Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

SERGİ SÖZLEŞMESİ

 

 

Kuruluşun Adı                                  :............................................................................................................

Yetkilisinin Adı Soyadı                    :............................................................................................................

Görevi                                               :............................................................................................................

Adresi                                                :............................................................................................................

                                                           ............................................................................................................

Telefonu                                            :...............................................................Faks : ..................................

Vergi Dairesi ve No                          : ...........................................................................................................

Sergilenecek Ürünler                        : ...........................................................................................................

                                                           ............................................................................................................

 

 

SERGİ

Birim Fiatı (TL/m²)

Miktar(m²)

Kod

Tutar

Katılım Bedeli

300.- (KDV Dahil)

 

 

 

Toplam

 

Katma Değer Vergisi

 

Toplam Tutar

 

Ödeme Planı

Ödeme Tarihi

Tutar

Nakit Olarak Ödenen

 

 

       

 

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından 30 Kasım – 02 Aralık 2017 tarihleri arasında ÇÜ Mithat Özsan Amfisi fuaye alanında düzenlenecek olan İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SERGİSİ ne katılmak istiyoruz. Sergi Katılım Şartnamesini ve Sözleşmesini inceledik. Tüm koşulları kabul ediyor ve Sergi katılım bedeli olan ............................................................................................................TL’ yi ödemeyi kabul ve taahhüt ediyoruz. ........../........../2017

 

 

                      Katılımcı Kuruluş                                                                                 ODA ONAYI

                       Kaşe ve İmza